กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3,399,400 181,500 5.34 70
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,823,430 579,794 3.66 97
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,095,090 156,080 5.04 32
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,308,800 89,648 3.88 38
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,535,470 214,477 8.46 39
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,847,800 129,971 7.03 31
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,606,840 252,757 7.01 52
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
4,206,010 55,000 1.31 74
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
1,743,700 80,560 4.62 43
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
8,003,320 144,700 1.81 62
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
6,093,130 121,454 1.99 44
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
6,135,030 162,472 2.65 75
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,075,430 107,600 5.18 38
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,749,350 198,044 11.32 35
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,000,260 172,856 8.64 36
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,837,550 73,227 3.99 46
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,739,300 38,880 1.42 35
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,606,470 140,787 5.40 47
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,448,930 4,850 0.08 43
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
2,525,650 168,270 6.66 43
 
รวม
80,780,960 3,072,927 3.80 980