กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
497,000 0 0.00 16
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
1,344,800 0 0.00 33
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
977,090 0 0.00 8
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
667,000 0 0.00 6
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
517,000 0 0.00 6
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
636,700 0 0.00 5
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
228,240 0 0.00 5
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
561,680 0 0.00 21
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
388,000 0 0.00 7
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
1,365,300 0 0.00 8
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
3,315,730 0 0.00 7
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
2,188,430 0 0.00 28
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
638,830 0 0.00 8
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
156,810 0 0.00 4
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
128,000 0 0.00 2
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
127,000 0 0.00 3
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
181,650 0 0.00 3
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
115,000 0 0.00 2
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
1,508,730 0 0.00 8
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
50,000 0 0.00 1
 
รวม
15,592,990 0 0.00 181